سیاست های منابع انسانی

 

شرکت تامین نیروی موفقیت خود را مدیون تلاشها و حمایتهای بی دریغ کارکنانش بوده و بر این باور است که مهمترین سرمایه اش منابع انسانی است. در این راستا، این موسسه قواعد زیر را مبنای سیاست های منابع انسانی خود نموده است:

 به کار گیری اشخاص با استعداد که دارای دانش و مهارت های لازم برای شغل و جایگاه خود هستند

 ایجاد محیطی با ارتباطات و انگیزش های هدفمند و موثر که در آن کارکنان از ذوق و ابتکار خود بهره برده و ایده هایشان را بیان می کنند

 اتخاذ سیاست های مدیریتی مشارکتی که چشم اندازهای گوناگون و مهارت های عملی را در هم می آمیزد

 حمایت از آموزش و پیشرفت مداوم با اولویت دهی به پیشرفت شخصی و حرفه ای کارکنان

 ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای معیارهای عینی، و ایجاد انگیزه و ارایه ی پاداش به عملکردهای فوق العاده بهره گیری از نرم افزارهای ابتکاری منابع انسانی به منظور ارائه ی بهترین خدمات به کارکنان

 

 

شرکت تامین نیروی سام  اهداف عملکرد کارکنان را در راستای ضوابط مدیریتی ارزیابی می کنند.

 عملکرد کارکنان توسط سیستمی ارزیابی می گردد که علاوه بر اهداف، قابلیت ها و مهارت های کارکنان را نیز مورد سنجش قرار می دهد.

 سیستم ارزیابی عملکرد ماهیانه، در انتهای ماه به اجرا گذاشته می شود.

 سیستم مدیریت عملکرد جهت نیاز سنجی آموزشی و جبران خدمت با رویکرد بهبود و توسعه ، فرآیند مدیریت شغلی و انگیزش کارکنان اطلاعات فراهم می نماید.

 

گردش شغلی

در شرکت تامین نیروی سام   عملکرد هدف محور و رشد مهارت کارکنان بطور سالانه ارزیابی و کنترل می شود.

کارکنانی که رشد و پیشرفت لازم برای ارتقاء به رتبه های شغلی برتر را از خود نشان می دهند یا در شرکت فعلی خودشان ترفیع می یابند و یا بر حسب نیازهای سازمان به شغل دیگری در این مجموعه انتقال می یابند.

برای تضمین این پیشرفت و ایجاد دسته ای از داوطلبان مستعد و آماده، کارکنان از طیف وسیع منابع شامل برنامه های راهبری، تعلیمی و تربیتی بهره می برند.

بخش چشم گیری از مدیران میانی و ارشد از میان اعضای سازمان انتخاب و به خدمت گرفته می شوند.

 

با تکیه و تاکید بر منابع انسانی،شرکت تامین نیروی سام آموزش و پیشرفت مداوم را سرلوحه ی خود قرار داده است. بر این اساس و با در نظر گرفتن نیازهای کارکنان، بخشهای قابل رشد مهارتهای مختص جایگاه شغلی، و نیازهای رشد حرفه ای و شخصی، برنامه های آموزشی سالانه طرح ریزی می گردند.

این فرآیند توسط برنامه های توسعه ی راهبری و بر اساس عنوان و جایگاه شغلی بعلاوه ی فعالیتهای تعلیمی و تربیتی مورد پشتیبانی قرار می گیرد.

در انتهای این برنامه های آموزشی، نتایج و بازخورد آن بر روی شرکت کنندگان مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد تا ضامن رشد و توسعه ی پایدار در سازمان آموزشی شرکت باشد.

آموزشهای حرفه ای اجباری برای کارکنانی که بطور ساعتی کار می کنند، و الزامات آموزشی برای مشاغل سخت و پرمخاطره مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. لازم به ذکر است این آموزشها از سوی موسسات معتبر برگزار می گردند.