CCHP به سیستم هایی که در کنار تولید برق از گرمای بازیافت شده جهت مصارف گرمایشی و سرمایشی استفاده می گردد، گفته می گردد. در این سیستم ها از یک چیلر تراکمی یا جذبی نیز در کنار سایر تجهیزات استفاده می شود. در شکل زیر شماتیک یک سیستم تولید همزمان مولد گاز سوز (GT) که برای مصارف سرمایشی نیز مورد استفاده قرار میگیرد نشان داده شده است. به این قبیل سیستمها که به طور همزمان برق، گرما و سرما تولید می شود ، اصطلاحاً Tri-generation یا CCHP گفته می شود .

شرکت تامین نیروی به عنوان سرمایه گذار و مجری ، چندین پروژه تولید همزمان برق و حرارت و برودت را در کارنامه عملکردی خود دارا می باشد.