امروزه با توجه به افزايش تقاضا و همچنين روند رو به پايان حامل هاي انرژي ، موضوع استفاده حداكثر از انرژيهاي موجود بسيار با اهميت مي باشد ، ازاين رو استفاده بهينه از حامل هاي انرژي و همچنين بازيافت انرژيهاي اتلاف شده مستلزم بررسيهاي دقيق مي باشد.

از سوي ديگر با توجه به افزايش هزينه هاي انرژي الكتريكي، در راستاي رقابتي كه در عرصه جهاني جهت مصرف كمتر ( مصرف بهينه) و توليد هر چه بيشتر داير مي باشد؛ كشورها، جوامع و صنايعي موفق تر خواهند بود كه در اين رقابت كه شايد از ديدگاهي بتوان آن را مبارزه براي تنازع بقا و ادامه فعاليت ناميد، با تحقيقات و مطالعات، موفق به يافتن و پس از آن به كار بردن راههاي جلوگيري از اتلاف انرژي باشند.

يكي از راههاي جلوگيري از اتلافات انرژي ، استفاده از تجهيزات بازيافت حرارتي است كه بر خلاف بسياري از سرمايه گذاريهاي تجاري يا صنعتي، فوايد اقتصادي نصب اين تجهيزات ميتواند به سادگي ارزيابي گرد و با توجه به كالاي با ارزشي كه از اين اتلاف توليد مي گردد ، بازگشت سرمايه عملا تضمين مي باشد. از طرفي استفاده از اين تجهيزات بازيافت حرارت سبب كاهش در مصرف سوخت شده و در نتيجه هزينه سوخت مصرفي را در هر واحد توليد كاهش مي دهد و همچنين كاهش آلاينده هاي زيست محيطي را سبب مي گردد. به بيان ديگر اين تكنولوژي فرصتي براي كاهش مصرف انرژي اوليه (سوخت) و كاهش هزينه مي باشد در حاليكه ميزان انرژي مطلوب را فراهم مي نمايد .

در صنايع مختلف انرژي حرارتي فراواني از طرق مختلف مانند انتقال حرارت از سطوح داغ و تلفات ناشي از بخارات توليدي و ... اتلاف مي شود. با استفاده از تكنولوژيهاي مختلف مي توان اين حرارت را بازيافت نمود و علاوه بر استفاده در پيشگرم كنها، آب گرم مصرفي و ... از آن براي توليد انرژي الكتريكي استفاده كرد. با توجه به اينكه حدود 20 الي 40 درصد از حرارت استفاده شده در صنايع از طريق حرارت اتلافي از بخارات مايعات يا گازهاي داغ خروجي، حرارت اتلافي ناشي از انتقال حرارت از سطوح داغ تجهيزات از طرق مختلف (رسانش، همرفت و تشعشع) و ... اتلاف مي باشد، در سالهاي اخير علاوه بر روشهاي معمول بهبود بهره وري انرژي مانند كاهش مصرف انرژي از طريق ارتقاي تجهيزات مورد استفاده (بويلرها، كوره ها، سپراتورها، موتورها، پمپها، كمپرسورها و ...) و تغيير تكنولوژي و فرآيندهاي توليد صنعتي، استفاده از حرارت هاي اتلافي به صورت توليد برق، استفاده در پيشگرمكنها و ... نيز به عنوان راهكاري موثر در بهينه سازي مصرف انرژي مطرح شده است.

به دليل حجم بالا و ميزان ارزش حرارتي اتلافي، امروزه تكنولوژي هاي جديدي به منظور استفاده از اين منبع انرژي باارزش توسعه پيدا كرده است که در این راستا شرکت تامین نیروی سام به عنوان شرکتی پیشرو در زمینه بازیافت انرژی فعالیت نموده و اولین سرمایه گذاری و راه اندازی نیروگاه بازیافت انرژی حرارتی کشور را در کارنامه خود دارد. این شرکت اولین پروانه بهره برداری در راستای نیروگاه WHR از وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان برگ زرینی در کارنامه خود دارد.